TỰ SỰ

0
264

 

“Thiện ý một câu ấm ba đông
Ác ngữ lạnh người sáu tháng ròng”(*)
Lời xưa ghi dạ tạc lòng
Chớ màng tranh đấu nhọc công với đời

Gặp cớ sự ấy thời Nhẫn trước
Chuyện đúng sai thua được không ham
Có câu: “Im lặng là vàng”(**)
Thoái lui một bước thênh thang biển trời

Phàm phu nọ sục sôi liều lĩnh
Cao minh kia trầm tĩnh trước sau
“Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”(***)

Quân tử nọ trọng đời trọng đức
Tiểu nhân kia hám dục hám tài
Hay câu: “Lấy Thiện đãi người”(****)
Tránh điều tà ác tránh lời thị phi

Nhân quả nọ đi đi đến đến
Phúc họa kia đền báo, báo đền
Lời Chân như nước nâng thuyền
Giả gian như bão đảo điên lòng người

Nay vừa vặn gặp thời Chính Pháp
Khắp phương trời tỏa rạng Phật ân
Nhắn ai lưu lạc thế nhân
Hướng: Chân-Thiện-Nhẫn tu tâm Trở về.

[Vdcs].

(*) Cổ ngữ;
(**)Thành ngữ;
(***) Tục ngữ;
(****) Chân ngôn.