Tu đi

0
989

Tu đi đừng phí một đời
Đời sau có đặng kiếp người được không
Tu là tu tính tu lòng
Lời chân tính thẳng chứ không dối lừa.
Thương ai cho mấy chẳng vừa
Khuyên người tu luyện vàng mua chẳng bằng
Nói đây không phải nói xằng
Tu chân nói thật chẳng rằng nói ngoa

Tu môn này lợi cho ta
Lợi là ở chỗ không xa gia đình
Lợi luôn cho cả người thân
Một mà tu được thì thành cả gia

Nhưng gia phải ủng hộ nha
Không tu đừng có gièm pha được nhờ
Lợi ích sức khỏe bất ngờ
Nhưng tu phải nhớ không mơ không cầu

Môn này tu trước lợi sau
Ai thời ủng hộ sống lâu hơn người
Môn này tu một được mười
Xã hội trọng đức lòng người trọng ân.

Môn này vinh diệu muôn phần
Đã thời gặp được thì cần nên tu
Tu đây không phải tu mù
Tu là nhắm thẳng mà tu tâm mình

Tu là nhìn lỗi bản thân
Chỗ nào chưa tốt thì cần sửa ngay
Chứ mà hướng ngoại có ngày
Tu theo ma đạo chẳng hay sai đường
Đến khi lầm hướng lạc phương
Chớ nói Đại Pháp làm thương tổn mình

Ai ơi chớ có phân vân
Lợi danh tình ái nhọc thân làm gì
Theo đường Đại Pháp mà đi
Quê xưa đã gọi còn gì không buông.

Pháp Đồ