THÀ RẰNG

0
263

 

“Thà rằng ăn cháo ăn rau
Còn hơn rượu thịt nói nhau nặng lời”
Thà rằng ‘thằng ngốc’ ở đời
Còn hơn tranh đấu tơi bời hơn thua
Thà rằng men mén đường cua
Còn hơn thẳng tiến đâm bừa vào nhau
Thà rằng cuốc đất trồng rau
Còn hơn lấp ló lối sau nhà người
Thà rằng ăn nói kiệm lời
Còn hơn khoác lác nửa vời bất Chân
Thà rằng buông oán trọng ân
Còn hơn bất Thiện vô nhân lạc loài
Thà rằng chịu đủ thiệt thòi
Còn hơn bất Nhẫn để rồi tống đưa

Nhân gian biết mấy cho vừa
Chúc ai đắc Pháp – vượt qua vô thường!…
[Vdcs].