Khúc Cầm không ly biệt

0
291

 

Tráng sỹ đăng trình vội
Chiến bào in dặm trường
Ngựa rung bờm chỉnh mỉnh(*)
Trăng thượng tuần chơi vơi

Khúc cầm không ly bôi
Hẹn chén trà quân tử
Xuất chiêu đừng do dự
Kiếm Đồ Long trảm rồng

Cõi hồng trần hư không
Danh lợi tình chẳng có
Gió mưa là chuyện nhỏ
Nhân sinh vốn vô thường

Kể từ độ ly hương
Ức kiếp chờ đắc độ
Chúng sinh miền Quê cũ
Mong huynh đệ mỏi mòn

Tấm chân tình sắt son
Thay cho lời tống biệt
Hẹn ngày về Hoàn nguyện
Trượng phu chẳng hai lời

Trượng phu chẳng hai lời
Hẹn ngày về Hoàn nguyện
Khúc cầm không ly biệt
Trà quân tử hẹn người.

Thơ: ĐTĐP.
(*)Chỉnh mỉnh: Gần ngĩa với: Đường hoàng, ung dung, đã sẵn sàng – Phương ngữ.