Giải trừ vô thần luận

Cảnh tỉnh thế nhân

Dịch bệnh, thiên tai xảy ra cho nhân loại không gì là ngẫu nhiên, phải chăng Thần Phật muốn cảnh…

Định đoạt tương lai

Một số nhà khoa học nghĩ rằng mình tài giỏi rồi lao vào nghiên cứu khoa học tạo ra những…