Cùng lên thuyền Pháp

0
881

Thế gian. Đại Pháp đã hồng truyền

Mau mau tỉnh mộng ta lên thuyền
Giữ vững tay chèo cùng vượt sóng
Kiên định tu hành tới cõi tiên

_Giọt Nước_
Tìm hiểu tại: phapluan.org