Thứ Hai, 25 Tháng Chín 2023

Bài 4: Ngộ tính – Đạo lý tu luyện trong Tây Du Ký

Theo cùng một Thầy, học cùng một Pháp, mà không nhận cùng một thứ

Tại sao?

(Tiếp theo bài 1 và bài 2 và bài 3)

Thử xem lại hồi 2 trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không, sau 7 năm nhập học và nghe giảng Đạo, và lúc này được Bồ Đề Tổ Sư “vấn tâm” [1]. Chúng ta thấy Tôn Ngộ Không lần lượt chê —là “chê” nhé— các phương án được hỏi, lược dịch như sau:

– “Đạo” ta đủ 360 môn, muốn học môn nào?
– Xin thầy cho biết.
– Chữ “Thuật”, như thỉnh thần, vẽ bùa, bốc quẻ, bói ra phúc họa, v.v.?
– Có trường sinh được không?
– Không trường sinh được.
– Không học, không học!
– Chữ “Lưu”, như Nho gia, Thích gia, Đạo gia, Mặc gia, Âm Dương gia, Y gia, v.v.?
– Có trường sinh được không?
– Xây cột trong vách, tường đổ cột cũng chẳng còn. Không trường sinh được.
– Không học, không học!
– Chữ “Tĩnh”, như tịch cốc đả tọa, vô vi thanh tịnh, trai giới tham thiền, v.v.?
– Có trường sinh được không?
– Hòn đất trong lò nung chưa chín, gặp nước liền bở. Không trường sinh được.
– Không học, không học!
– Chữ “Động”, như điều hòa âm dương, cường thân kiện thể, luyện đan chế thuốc, v.v.?
– Có trường sinh được không?
– Bóng trăng trong nước, ảo ảnh mà thôi. Không trường sinh được.
– Không học, không học!

Con khỉ này chỉ cầu trường sinh! Cái khác liền chê! Thầy tức giận và bỏ đi. Làm ra vẻ tức giận mà thôi, chứ kỳ thực là mừng như mở cờ trong bụng rồi đó.

Bồ Đề Tổ Sư Ngài giảng Đạo ngần ấy năm bao nhiêu điều huyền diệu, mà đám học trò không khác gì phàm phu của Ngài toàn chỉ biết nhìn đến những thứ tầm thường. Các phương án chữ “Thuật” “Lưu” “Tĩnh” “Động” mà Ngài đưa ra đó, chính là cái mà đám học trò này thích lắm. Chẳng trách Bồ Đề Tổ Sư than thở:

Đạo huyền diệu thực khó thay!
Chớ nên quan niệm tu đây là nhàn.
Chẳng gặp người giỏi trao truyền.
Cũng đành uổng phí miếng phiền lưỡi khô. [2]

Giống như ví dụ một vị Đại Giác Giả giảng ra Pháp cao siêu, Pháp vũ trụ, mà đám học trò học đi học lại, học tái học hồi, mà rồi suốt ngày chỉ chia sẻ nào là tập thế nào để bảo dưỡng sức khỏe này cho thật tốt, luyện ra sao để cuộc đời ăn ngủ này thật thư sướng, v.v. Thế vậy thử hỏi, làm thầy, thì vị Đại Giác Giả đó sẽ có cảm giác gì?

Quả nhiên, chứng kiến Tôn Ngộ Không làm thầy tức giận, đám bạn học đều phát bực, người ta khóc hô hô đòi vào đây chỉ cầu học dù một chút là quý lắm rồi, còn con khỉ ngươi cái gì cũng chê! Thật không biết điều! Họ không hiểu rằng, kỳ thực thầy mừng lắm. Họ cũng không hiểu rằng, chính vì họ chỉ biết thấy những thứ tầm thường, cho nên họ không thể thành tựu cao hơn được. Ông thầy dù có Đạo Pháp cao siêu, trường sinh bất lão, nhưng học trò chẳng có cái tâm ý ấy, ngộ tính thấp kém, chỉ biết theo đuổi những thứ tầm thường, thì ông thầy hơi đâu mà dạy. [3]

Tu trong mê! Khó chỉ nói đến chữ “ngộ”, mà không đề cập tới chữ “mê”. Chỉ thấy được những thứ ở tầng thấp nơi đây, tưởng đó đã là tất cả rồi, mà không ý thức được Đại Đạo, không thấy được chân tướng vận hành của vũ trụ bao la, cho nên, gọi đó là “mê”.

Khi một bậc tổ sư —dù là Đạo gia hay Phật gia cũng vậy— đưa cái Đạo, cái Pháp của mình truyền ra nơi đây, thì ấy là Ngài dùng cách nào đó mà giảng ra đạo lý của tầng thứ không gian cao hơn. Đem đạo lý tầng cao dạy cho chúng sinh tầng thấp, thì ấy là giúp chúng sinh tầng thấp có thể thăng hoa lên trên, và đồng thời cũng là giúp phá đi cái “mê” này. Ai tiếp thu được bao nhiêu, thì phá mê được bấy nhiêu.

Do đó, biểu hiện đầu tiên của ngộ tính, ấy chính là có thể tiếp thu, có thể lĩnh hội, có thể tin theo được ngần nào những điều mà bậc Giác Giả giảng. Lão Tử có câu rằng:

“Kẻ sỹ bậc thượng nghe Đạo, thì chuyên cần làm theo. Kẻ sỹ bậc trung nghe Đạo, thì cái nhớ cái quên. Kẻ tầm thường nghe Đạo, thì phá ra cười. Kẻ bậc hạ kia mà không chê cười, thì đó vẫn chưa đủ là Đạo.” [4]

Tôn Ngộ Không mặc kệ bạn học cười chê, canh ba đêm đó tới gặp thầy. Ngộ tính tốt! “Thằng oắt con này quả là do trời đất sinh thành,” Bồ Đề Tổ Sư tự cảm thán.

Không chỉ ở môn phái đơn truyền như môn của Bồ Đề Tổ Sư là như thế, mà các môn phổ truyền cũng là như thế. Đành rằng khi phổ truyền ra đại chúng, thì Pháp là được giảng ra giống nhau chung cho các học trò, nhưng không phải ai cũng có thể lĩnh hội được giống nhau.

Nếu một vị Phật giảng rằng, Pháp của Ngài có thể tu Phật, thế mà người trò chỉ có tâm nhìn tới quả vị La Hán, cho đó là cao nhất rồi, không có tâm ý học Đạo của Như Lai, thế thì e rằng thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể là quả vị La Hán mà thôi.

Nếu một bậc Đại Giác Giả giảng rằng, Pháp của Ngài là Pháp vũ trụ, mà người học chỉ có tâm cầu sức khỏe, thì e rằng, thành tựu cao nhất cũng chỉ có thể là sức khỏe mà thôi.

Đó là NGỘ TÍNH.

Đi cùng chặng đường tu, nhưng không tới cùng một đích

Trong tác phẩm Tây Du Ký, năm vị cùng nhau đi thỉnh kinh, nhưng mỗi vị chứng đắc một khác. Tại sao? Chúng ta cùng thử xem truyện kể thế nào.

Bạch Long mã, kỳ thực, không được tính là đã tu luyện. Vì mang thân con ngựa, không có bất kỳ cơ hội nào để có chủ kiến làm gì [5]. Do đó chỉ có thể tính là có công đức, không thể tăng tầng thứ. Trước khi đi thỉnh kinh vốn là rồng, và sau khi đi thỉnh kinh thì vẫn là rồng, không thay đổi tầng thứ, chỉ uy vũ hơn mà thôi.

Quá trình tu luyện là người tu căn cứ vào Pháp mà làm ra các lựa chọn khi đối mặt các vấn đề khác nhau. Tu luyện là lựa chọn, qua những lựa chọn ấy mà thể hiện ra cái Đạo mà người tu chứng ngộ. Nếu chỉ làm theo người khác, thì sao biết đã ngộ được những gì?

Ngộ Không đại chiến Bạch Long

Trư Ngộ Năng, được tính là đã tu luyện, nhưng không đắc chính quả. Tuy buông bỏ một số chấp trước, nhưng không bỏ hết, vẫn còn ham ăn ham ngủ. Kết quả được làm Tịnh Đàn Sứ Giả của nhà Phật. Vị trí đó thường được đồ ăn, hợp với lão Trư!

Sa Ngộ Tĩnh, tu đắc Kim Thân La Hán. Trong quá trình đi thỉnh kinh, thể hiện rằng đã sạch hết chấp trước vào trần gian, cũng gọi là đã đạt “vô lậu”.

Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thể hiện đã chứng ngộ Pháp ở cao tầng. La Hán là quả vị thấp nhất trong Pháp giới, vừa mới sạch hết chấp trước vào trần gian, nhưng chưa chứng ngộ được Pháp cao tầng. Như Lai là quả vị cao nhất trong truyện, thể hiện rằng đã chứng ngộ đầy đủ Pháp một đại tầng thứ ấy. Bậc Như Lai là có thể tổ chức thiên quốc. Ví như đức Phật A-Di-Đà có thế giới Cực Lạc, đức Phật Dược Sư có thế giới Lưu Ly. Lời của đức Như Lai cũng vì thế mà được coi là Pháp.

Vũ trụ này, tầng khác nhau có tiêu chuẩn và Pháp Lý khác nhau, tầng càng cao thì tiêu chuẩn càng cao và đạo lý cũng cao đẳng hơn. Cho nên, cùng một Pháp đồng nhất có triển hiện khác nhau ở các tầng khác nhau. Do đó, khi làm các việc mà đồng thời thỏa mãn theo đạo lý của các tầng khác nhau, thì đó là biểu hiện của việc hiểu Pháp, chứng ngộ Pháp.

Tây Du Ký, hồi 45 và 46, khi đụng độ với ba tên yêu quái hổ, lộc, và dương (dê), thì Tôn Ngộ Không không hề giải quyết theo phong cách trước đây, gặp yêu quái bất nhập lưu dạng này thì một gậy đập phát là xong, không thế, mà khéo léo để mấy tên này lộ rõ bộ mặt thật, để người đời thấy được chân tướng của mấy kẻ giả mạo “Đại Tiên” trà trộn vào bộ máy cao cấp ở Xa Trì quốc, rồi sau đó mới xử lý.

Cách làm như vậy, là vừa phù hợp với đạo lý ở tầng cao hơn —diệt tà ác— và cũng đồng thời phù hợp đạo lý ở tầng thấp hơn. Nếu chỉ dùng công năng để diệt hết tà linh lạn quỷ, mà không để con người nơi đây hiểu rõ chân tướng về chúng, từ đó bài trừ chúng, thế thì chưa tính là “đồng thời phù hợp đạo lý các tầng khác nhau”.

Hồi 84, tới Diệt Pháp quốc, nơi mà người tu Phật bị đàn áp, thì Tôn Ngộ Không cạo trọc đầu vua, hoàng hậu, công chúa, cung tần mỹ nữ ba cung sáu viện, và cả các thái giám. Rốt cuộc, nhà vua nhận ra điểm hóa, hiểu ra sai lầm của mình, và đã bãi bỏ chính sách đàn áp người tu Phật ở quốc gia này.

Rất nhiều tình tiết tương tự cho thấy rằng, từ một con khỉ ban đầu chỉ biết dùng bạo lực, Tôn Ngộ Không dần dần biết cách làm sao cho đồng thời phù hợp đạo lý các tầng khác nhau. Đó chính là biểu hiện rõ nhất của việc ngộ ra Pháp ở các tầng khác nhau. Bằng lựa chọn và hành động như thế mà chứng ngộ cái Đạo của mình.

Tây Du Ký, làm một tác phẩm văn học, tuy không thể trực tiếp nói ra Pháp ở cao tầng có cụ thể những gì, nhưng qua việc miêu tả quá trình thỉnh kinh, phải chăng cũng là để nói lên cái đạo lý về Ngộ tính này.

Bài viết này chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả. Có gì chưa thấu tình đạt lý, mong độc giả lượng thứ.

Thiên Đức
Tác giả gửi TTVN

Nguồn: Trithucvn.net

Các bài viết liên quan:

[related_posts_by_tax title=""]

VIDEO GỢI Ý

[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]

Hits: 194

Bài nên xem:

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì?

Đơn giản là - hiểu sai thì sẽ có ứng xử hành động sai, ứng xử hành động sai thì kết quả không tốt cho mình [và kể cả người thân], vì người ta nghĩ gì làm gì thì đều sẽ phát sinh một kết quả về sau, đó là quy luật. Cụ thể việc này ra sao? Các bạn đọc ở vế sau bài viết, chúng tôi cần nói một chút về bối cảnh và đầu đuôi sự việc các bạn mới có thể hiểu hết.

Học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công (Nguồn ảnh: Internet)

Có một điều mà rất nhiều người vướng phải, ấy là cho rằng Pháp Luân Công là tà đạo, làm chính trị. “Chẳng đúng thế sao, đài báo ti vi, trên mạng trên facebook họ nói đầy đấy thôi, đài báo nhà nước cũng nói đấy thôi”. Bạn nói thể chẳng phải rất ư là định kiến theo số đông và bất công sao? Chúng ta ai cũng nói câu tôi nghe gì cũng là “nghe bằng hai tai” hoặc “không biết thì cũng không nên nghe này kia mà nói lung tung”, nhưng bạn đang dùng hai tai mà nghe mà tin cùng một luồng thông tin nói xấu, trang web và sách của Pháp Luân Công công khai trên mạng, muốn biết tốt xấu thì xem trực tiếp nghe trực tiếp những gì họ học họ làm thì sẽ rõ hết chứ đâu cần nghe qua ai. Là “tà đạo” thì giáo lý việc làm của nó nhất định phải liên quan đến điều ÁC. Là “làm chính trị” thì nó nhất định phải tranh quyền tranh chức hay cái ghế của ai đó, hay là liên quan đảng phái đấu đá,vv… Pháp Luân Công không có những điều này, bạn có thể kiểm chứng bằng việc tìm hiểu những điều họ học tại trang web chính thống của Pháp Luân Công [https://vi.falundafa.org/] có chữ nào là dạy làm ác, có chữ nào là kêu đi làm chính trị đảng phái. Đôi khi chúng ta sống một đời cùng vợ chồng, cha mẹ, thân thiết như vậy nhưng cũng không hiểu hết họ, huống hồ một tình huống mà chúng ta ở ngoài  và nghe qua như Pháp Luân Công.

Nhưng đài báo ti vi nhà nước cũng nói như vậy” - đài báo ti vi nhà nước cũng rất nhiều kênh, có kênh nói có kênh không, đài báo ti vi cũng là người có hiểu đúng và hiểu sai, có người đưa tin sự thật và có người đưa tin theo “ý đồ” của cá nhân người viết, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã cách đây 23 năm [1999], bây giờ họ viết bài cũng chỉ dựa vào tài liệu lượm lặt trên mạng hoặc bên nhà nước TQ đưa qua, đây chẳng khác nào là “lấy “sự thật” được nói ra từ miệng tên giết người cưỡng bức rồi về đưa tin về vụ án mà nó gây ra”, và sự thật mà tên giết người đó nói là nó có lý do hợp lý để giết người và cưỡng bức - trớ trêu thay đây là chỗ mà nhiều người tin theo.

Quay ngược thời gian nói về việc này, HitsLe khi diệt chủng  6 triệu người Do Thái hắn ta cũng làm công tác tuyên truyền, nhiều người dân Đức lúc bấy giờ cũng ủng hộ và đồng quan điểm với nó, nghe nói hắn cũng cho rằng người Do Thái muốn lật đổ và “làm chính trị”. Cho đến hôm nay nhân loại nhìn nhận hắn là kẻ diệt chủng tàn ác và là điển hình của tội ác với nhân loại.

Thời Kmer đỏ thổng trị Campuchia đã gây ra cái chết của ước chừng khoảng 1,4 triệu đến 2,2 triệu người, mà lúc đó tổng số dân của Campuchia chỉ khoảng hơn 7 triệu người, nó đương nhiên cho đài báo tuyên truyền rằng những người bị giết là thành phần "phản đảng, làm chính trị, phản cách mạng" (Khmer đỏ cũng là ĐCS và được Trung Cộng tiếp tay), một kiểu đại loại như thế. Nhân dân Campuchia thời đó cũng nhiều người đồng quan điểm và tin theo tuyên truyền của Pol Pot. Và giờ đây cả thế giới đã phán xử, nhân loại cũng biết về tội ác diệt chủng của nó.

ĐCSTQ đàn áp gia đình học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Nguồn ảnh: Chánh Kiến Net)

So sánh về mức độ tàn ác thì ĐCSTQ còn nhỉnh hơn HitLe và PolPot, lý do gì khiến bạn tin vào vu khống của nó về Pháp Luân Công rồi cho rằng Pháp Luân Công là “tà đạo, làm chính trị,vv…” trong khi cha ông của người Việt nhiều người đã chết nơi biển đảo hay biên giới vì đạn dược của Trung Cộng,  rất có thể sẽ rơi vào tình huống của người dân thế giới thời bấy giờ tin và nghe theo tuyên truyền của HitLe hay PolPot trước khi tội ác của nó chưa bị phơi bày.

Lại nói tôi tin vào đài báo của nhà nước Việt Nam chứ chẳng tin vào đài báo ĐCSTQ, đúng rồi, nhiều đài báo láng giềng của Đức cũng đưa tin theo tuyên truyền của HitLe và người dân láng giềng thì tin vào tuyên truyền của nhà nước họ, gián tiếp tin theo thôi.

Dẫn ra các ví dụ trên để nói về cách chúng ta tiếp nhận thông tin đài báo, phải chăng chúng ta có lần đã tự lừa mình theo cách trên khi phán đoán nhận định về một ai đó?

Hiểu về Pháp Luân Công thế nào cho đúng? 

Pháp Luân Công là một môn tu thuộc trường phái Phật, chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn để tu tâm và hành xử hàng ngày, kèm thêm 5 bài tập nhẹ nhàng giúp nâng cao sức khỏe. Người tu luyện Pháp Luân Công đa phần đạt được lợi ích to lớn về đạo đức và sức khỏe, điều này tạo thành sức hút mạnh mẽ khi vào 1999 đã có 100 triệu người Trung Quốc theo học (1/10 dân số TQ lúc bấy giờ).

Cảnh luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước 20 tháng 7 năm 1999 (Ngồn ảnh: Minh Huệ Net)

Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công chủ yếu là vì sự ganh tỵ: 100 triệu là lớn hơn số đảng viên ĐCSTQ thời bấy giờ [70 triệu], nó không chịu được việc có một đoàn thể nào lớn hơn nó. Nó cũng không chịu được khi sách của Pháp Luân Công (cuốn Chuyển Pháp Luân) thì người dân TQ người người tìm đọc, chuyền tay nhau đọc trong khi sách của nó (các sách về đảng) thì phải cưỡng chế nhồi nhét vào đầu người dân. Nó không chịu được vì người học Pháp Luân Công tin Thần kính Phật trong khi nó muốn lòng kính trọng Thần của người dân không được lớn hơn việc tôn thờ nó, nó muốn người dân coi đảng là nhất. Nó ganh tỵ vì người tập Pháp Luân Công lúc đó rất nhiều người tự nguyện làm việc tốt trong khi đảng viên của nó thì thỉnh thoảng mới có một tấm gương người tốt điển hình. Nó [Giang Trạch Dân - tổng bí thư ĐCSTQ lúc bấy giờ] không chịu được việc vợ, cũng như cấp dưới của nó hết lời ca ngợi đức độ của vị Sư phụ Pháp Luân Công, không chịu được việc người dân TQ kính trọng vị thầy của Pháp Luân Công từ tấm lòng trong khi nó là một lãnh tụ lại không có được điều này.

Tất cả điều trên khiến Giang Trạch Dân và ĐCSTQ phát động đàn áp Pháp Luân Công. Có người không thể nào tin được việc một lãnh tụ cấp cao lại đem lòng ganh tỵ và nghe phi lý, chủ yếu là vì họ vốn quan niệm rằng cấp cao là có đạo đức tư cách tốt, trong khi lịch sử nhân loại cho thấy ngay rất nhiều bậc vua chúa gọi là “hôn quân vô đạo”, lãnh đạo cấp cao nhưng nó cũng là người  không phải Thần Phật, là người mà ở vị trí nào mà không giữ được đạo đức thì cũng hành xử tệ thôi, chẳng phải thời hiện nay chúng ta đã chứng kiến rất nhiều tham quan ghế to chức to cũng làm điều xằng bậy đấy sao, núi thì to nhưng không phải không có rắn độc. Việc Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công đã có nhiều quốc gia lên án và truy tố về tội ác này.

Thế giới lên án tội ác của Giang Trạch Dân. Ông ta sẽ bị trừng phạt vì đã đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công (Nguồn ảnh: Tinh Hoa)

Khi bạn hiểu sai về Pháp Luân Công, thì sẽ dẫn đến việc gì? Hiểu sai thì sẽ phát sinh ác cảm hoặc thù ghét phỉ báng, hoặc tham gia trực tiếp vào việc phá họ. Nhưng Pháp Luân Công là Phật Pháp, ác cảm hay thù ghét phỉ báng họ cũng chính là đang ác cảm thù ghét phỉ báng đối với Phật Pháp, ứng xử với Phật Pháp cũng tương đương với đang ứng xử với vị Thần vị Phật hoặc đệ tử của họ. Người có đức tin vào Thần Phật ai cũng biết rằng, khi một người thù ghét, xúc phạm, phỉ báng Thần Phật, Phật Pháp [dù chỉ là ý nghĩ trong tâm] thì sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn và chịu báo ứng bi thảm vì tội nghiệp này. Có một điều dễ khiến người sai lầm ấy chính là họ không tin vào báo ứng và cho rằng chuyện viển vông mê tín, nói rằng tôi chả thấy ai bị báo ứng cả. Vì sự thật chẳng báo chí hay nhà nước nào đi thống kê “nhân quả báo ứng cả”, và đương sự bị báo ứng lúc đó họ chẳng thể đội mồ dậy nói cho chúng ta nghe, những chuyện nghe được từ dân gian hay người truyền lại thì lại cho là mê tín viển vông. Người Việt nói: “có kiêng có lành”, kính trọng Thần Phật hay tín ngưỡng chân chính thì chẳng mất gì cả, đương nhiên lành mà không có hại, còn việc xúc phạm một tín ngưỡng hoặc đoàn thể tín ngưỡng khác chỉ vì những điều của họ khác với nhận thức của bạn lại là việc rất không nên, có hại, bởi vì họ không tổn gì bạn cả. Nếu mà vô tri hùa theo đám ông mà ứng xử sai với những điều liên quan đến Thần Phật, Phật Pháp, hay cá nhân đoàn thể tín ngưỡng thì lại càng không nên.

Chúng tôi vừa nói cho bạn biết sự thật về Pháp Luân Công và lý do vì sao bạn cần hiểu đúng về nó, mục đích không phải vì để bạn học Pháp Luân Công, mà vì đây là Phật Pháp. Chúng ta không nên thù hận Phật Pháp, nếu không sẽ mang tai họa đến cho bản thân. Và khi nói về tội ác ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, thì đương nhiên cần chỉ đích danh kẻ gây tội ác là ai. Chỉ đích danh ĐCSTQ thì phải có chữ “đảng”, có chữ “đảng” trong trường hợp này nào có liên quan gì đến chính trị. Đây cũng chính là điểm mà nhiều người vin vào để nói rằng Pháp Luân Công làm chính trị, chỉ vì có nhắc đến một chữ “đảng”.

Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Khi bạn hiểu đúng, bạn sẽ không thù ghét ác cảm với Pháp Luân Công, không phỉ báng Phật Pháp, không hùa theo tuyên truyền vu khống của Trung Cộng, sẽ không phải chịu những gì liên quan đến báo ứng đối với việc này. Hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công thường nói điều này, không hùa theo Trung Cộng trong tội ác mà nó làm đối với Pháp Luân Công thì sẽ không bị họa lây khi trời diệt nó. Hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp - Chân Thiện Nhẫn là tốt thì sẽ có được phúc báo và bình an - may mắn. Chúng tôi chính mong muốn điều này cho bạn và người thân của bạn! Công đạo trong lòng tự bạn soi xét có thể hiểu được!

Tác giả: Pháp đồ

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU