Hội họa: “Mang cuốc trở về”

Nguồn: [Chanhkien.org]

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2004/9/20/29203.html

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý